In dit door mij opgemaakte verslag zijn punten weergegeven die aangegeven zijn door de advocaat, door mij, maar ook door de aanwezigen in de zaal. Mijn noot is tevens als extra vermelding.

Mijn noot: Het is zeker niet de bedoeling om de lezer te onderwijzen, dat is gegeven aan scholen en opleidingen. Je doet hiermee wat jezelf wilt en belangrijk acht. Niemand legt jou hierin iets op. Mocht je een andere mening toegedaan zijn dan hetgeen hier in het verslag vermeld staat, dan is dat voor mij ook prima. Het kan ook zo zijn dat je hier net datgene uithaalt wat jij belangrijk acht. 

Dit is een algemeen en zo breed mogelijk verslag welke vanuit meerdere perspectieven wordt bekeken. Deze is informatief bedoelt en zegt niets over de wijze hoe ik mijn pups verkoop.

Organisatie

De lezing werd georganiseerd door Petra Roeland en gehouden bij Kynologenclub Dordrecht en omstreken te Heerjansdam.

Juridische kennis sessie voor fokkers van Gezelschapsdieren

Linda Joosten is Advocaat voor fokkers van gezelschapsdieren. Zij heeft haar studie gevolgd aan de Juridische hoge school te s-‘Hertogenbosch en haar Master behaalt aan de universiteit te Tilburg. Zij biedt juridisch advies op maat aan en kan hulp bieden bij het opstellen van een koopcontract. Mochten er zaken zich voordoen waarbij een jurist wenselijk is dan kan je als fokker bij haar terecht. Zij kan je tevens bijstaan in een gerechtelijke procedure die gevoerd wordt in civiele zaken bij de kantonrechter. Het bedrag dat geclaimd wordt mag echter de grens van €25.000  niet passeren. Mocht de claim hoger zijn dan ben je genoodzaakt om een advocaat in de arm te nemen.Linda is inmiddels advocaat geworden en kan je nu bijstaan bij het kantongerecht maar ook in zaken alwaar een advocaat bij nodig is. Zij heeft haar studie hiervoor inmiddels afgerond.

“Mijn noot: Een gerechtelijke procedure bij de kantonrechter mag je ook zelf voeren.”

Linda is naast dat zij Advocaat is ook fokster van de Duitse Herder en weet waar zij over praat. Door op een van onderstaande links te klikken ga je direct naar haar facebookpagina of haar website.

Facebookpagina Linda: Advocaat voor Fokkers van gezelschapsdieren.

Website van Linda: Advocaat/Jurist voor fokkers van gezelschapsdieren

Waarom een specifieke dienst voor fokkers en wat drijft haar?

Er is in Nederland een claimcultuur ontstaan tussen de pupkoper en de fokkers. Pupkopers claimen te pas en te onpas. Soms terecht maar veelal ook niet. Tevens wilt zij erop wijzen dat je niet alles kunt uitsluiten. Een koopcontract dient redelijk en billijk te zijn voor zowel de pupkoper als voor de fokker, zeg maar dat het voor beide partijen eerlijk uitvalt. De weegschaal dient hierin in balans te zijn.

Maar wat houdt redelijk en billijk nu precies in:  Wanneer het voor een van de partijen niet eerlijk is opgesteld, zeg maar dat de weegschaal uit balans is en meer in het voordeel wijst van een van de partijen, dan kan men stellen dat het voor een van de partijen niet eerlijk uitvalt. Dat kan voor zowel de fokker als voor de pupkoper zijn. De eisen die gesteld worden dienen eerlijk, rechtvaardig en evenredig verdeelt te zijn. Maar ook mogen er geen eisen gesteld worden die niet redelijk zijn. Een voorbeeld hiervan is dat de fokker bepaald wat voor een voer de pup moet gaan krijgen zodra de pup van eigenaar is gewisseld………zeg maar van de fokker naar de nieuwe eigenaar. Vergeet niet dat de pup dan niet meer je eigendom is, maar die van de nieuwe eigenaar.

Wat kun je dan wel: Adviseren…..echter is het aan de nieuwe eigenaar/pupkoper of zij deze adviezen ter harte nemen en deze willen en kunnen opvolgen.

Redelijk en billijkheid is een ongeschreven recht, het staat nergens in de wet beschreven. Waarom niet…….dit kan namelijk niet beschreven worden omdat dit afhangt van de situatie en van de omstandigheden in ieder afzonderlijk geval. Er zal moeten worden gekeken naar de context.

Wanneer een koopovereenkomst is opgemaakt kunnen partijen niet altijd halsstarrig aan een overeenkomst vasthouden, zeker niet wanneer deze meer een bepaalde kant op wijst. Een rechter zal dan het contract bestempelen als zijnde niet redelijk en billijk. Goede punten die in het contract vermeld worden vallen dan in het niet en worden eveneens van tafel geveegd.

Wat zij met de fokker wilt bespreken?

 1. Het hobbymatig of bedrijfsmatig fokken.
 2. Wettelijke aansprakelijkheid.
 3. Wat te doen bij een claim.
 4. Overige

Ad.1. Wat is het verschil tussen hobbymatig en bedrijfsmatig fokken.

Wat laat jij als fokker zien?…….Hoe profileer jij je?

Stel nu dat je al jaren achtereen fokker bent, dan wordt dit niet meer gezien als hobbymatig fokken. Een fokker die reeds twintig jaar fokt wordt door de rechter al snel als bedrijfsmatige fokker gezien. Volgens de rechter is er dan al snel sprake van omvang……echter is omvang ook een ruimbegrip…..dit dient goed omschreven en uitgelegd te worden in de situatie die voor de fokker van toepassing is.

Website: Hoe ziet je website eruit? Is deze keurig en netjes verzorgt en professioneel opgebouwd…..Welke informatie is daarop te vinden. Ook een website kan namelijk als bedrijfsmatig gezien worden.

Stel nu dat je maar 1 nest in de twee jaar hebt……dan mag ik hopen dat je dit ook als dusdanig  kunt aantonen. Houdt je administratie bij en up to date voor als dat nodig mocht blijken te zijn.

a. Hobbymatig fokken:

Wat is nu hobbymatig fokken…..Dit hangt van de inrichting af en dat wordt beoordeelt door het bevoegd gezag.

Maar wat is nu een inrichting?  “Elk door de mens bedrijfsmatige of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.”

 • Je mag niet meer dan 20 honden per jaar verkopen. Een herplaatser valt hier niet onder.
 • Mocht je honden fokken waarvan de moederhond grote nesten werpt, dan is het raadzaam om per jaar maar 1 nest te nemen. Anders val je al snel onder bedrijfsmatig fokken. (Stel dat je om de twee jaar een nest van 14 pups hebt dan kan daar ook naar gekeken worden. Dit is per situatie verschillend.)

b. Bedrijfsmatig fokken:

De indicaties voor het bedrijfsmatig fokken is dat je niet fokt om de honden zelf te behouden. Je verkoopt of levert honden aan anderen behoudens je familie of vrienden. Je vangt honden op tegen een vergoeding en plaatst hiervoor advertenties. Je adverteert in het algemeen. Je hebt ruimtes ingericht, speciaal voor de opvang, handel of het fokken van de honden. Je bent geregistreerd bij de kamer van koophandel en je oefent activiteiten uit om winst te maken.

Zodra je bedrijfsmatig fokt dan val je tevens onder het consumentenrecht. De consument heeft dan recht op garantie en op een schadevergoeding als het product niet deugdelijk mocht blijken te zijn. In het consumentenrecht spreekt men niet over een hond maar over een goed en/of product dat geleverd wordt.

Omdat wij als mens emotioneel gehecht raken aan onze trouwe viervoeter komt deze benaming…..”goed en/of product”……behoorlijk koud op ons dak. In mijn ogen praat je over levende wezens.

Mijn noot: Als je als bedrijfsmatige fokker fokt dan kun je je laten registeren bij de overheid…..De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en tevens bij de kamer van koophandel. De rijksdienst voor ondernemend Nederland is sinds 1 januari 2014 ontstaan. De RVO heeft als taak het stimuleren van ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Zodra je je laat registreren als bedrijfsmatige fokker dan ben je ook verplicht om BTW af te dragen aan de belasting. Als je bedrijfsmatig bezig bent heb je ook een certificaat of diploma van vakbekwaamheid nodig welke je bij een onderwijsinstelling, die door de Wet Educatie en beroepsonderwijs is erkend. Het erkende bewijs van vakbekwaamheid op basis van het Honden- en kattenbesluit 1999, zoals dat gold vóór 1 juli 2014, geldt als bewijs van vakbekwaamheid voor honden en katten.

Vergeet ook niet om bij je gemeente alwaar je woonachtig bent om het  bestemmingsplan te checken en hoeveel honden je mag aanhouden. Bij de ene gemeente is dat negen en bij de andere maar vijf. Ook is het van belang of je in de stad, dorp of in het buitengebied woonachtig bent. In het buitengebied mag je in het algemeen meer honden aanhouden.

c. Het grijze gebied

De wetgeving kent ook hierin een grijs gebied. Niets is zo zwart wit als dat het lijkt.

Het grijze gebied is in deze tekst al wat verweven maar dit zal ik hier nadrukkelijk nog een keer vermelden. Plastisch gezien en volgens de wet staat het bedrijfsmatig fokken en het hobbymatig fokken goed omschreven. Een aantal voorbeelden van het grijze gebied zijn:

 • Een fokker die al meer dan twintig jaar fokt en sporadisch, zelfs niet elk jaar, een nest fokt kan als bedrijfsmatige fokker gezien worden. Zeker als deze ook nog eens adverteert en een website heeft welke tot in de puntjes verzorgt is. Een rechter zal deze fokker eerder als bedrijfsmatige fokker zien, mede doordat de fokker al twintig jaar fokt ook al is dat maar sporadisch en minder dan twintig pups op jaar basis. Het is derhalve van belang dat je een goede administratie bijhoudt dat dan als bewijslast kan dienen.
 • Beweer jij hobbymatig te fokken maar kondig jij meerdere keren per jaar een dekking aan……dan is er geen sprake meer van hobbymatig fokken maar van bedrijfsmatig fokken. Zeker als dit ook nog aangetoond kan worden…….eventueel middels screenshots van sociale media.

d. Wat zijn de consequenties hiervan?

Een rechter kijkt anders naar de situatie dan dat wij als fokker doen. De rechter ziet een fokker al snel als bedrijfsmatig en niet als hobbymatige fokker.

De consequenties voor het al dan niet bedrijfsmatig fokken zijn:.

 • UBN = een Uniek BedrijfsNummer. Je bent dan verplicht om de verblijfsplaats, locatie van de dieren te laten registreren. Dit is bij het bedrijfsmatig fokken.
 • Regels uit besluit houden van dieren.
 • Bewijs van vakbekwaamheid.
 • Rechtsbijstandsverzekering.
 • Consumentenverkoop.
 • Belasting aanslag. Inkomsten uit nevenactiviteiten dienen te worden aangegeven.

e. Overige indicaties voor het bedrijfsmatig fokken

 • Getalsmatige indicatie. In een aaneengesloten periode van 12 maanden heb je in totaal meer dan 20 honden verkocht. Met 20 honden daar vallen zowel de volwassen honden als de pups onder.
 • Zekere omvang en regelmatig.
 • Hoe profileer je jezelf als verkoper ten opzichte van de koper.

f. Onderzoeksplicht

Zowel de pupkoper als de fokker/verkoopster hebben een onderzoeksplicht. Dat betekend dat je voor de verkoop/koop een onderzoek dient te doen.

De pupkoper kan zich verdiepen in het ras. Welk ras koop ik? Past dit ras wel bij mij of in ons gezin? Past het karakter bij ons. Wat zijn de erfelijke aandoeningen, HD, hart, spondylose etc. Maar wat te denken van andere erfelijke aandoeningen zoals primaire epilepsie, ARVC, DCM, JKD of DM? In deze erfelijke aandoeningen kun je je als pupkoper verdiepen. Ook kun je de uitslagen van gezondheidsonderzoeken opzoeken en bekijken bij de Raad van beheer. Etc. Maar ook kan de pupkoper onderzoek doen naar de fokker.

Maar ook een fokker kan op zekere hoogte onderzoek doen naar de potentiele pupkoper. Internet is daar een uitstekende bron voor. Via google maps kun je de woonsituatie bekijken……….mocht de pupkoper aangeven in een vrijstaande woning te wonen nabij de bossen en via google maps kom je midden in de stad bij een flat uit……dan geeft dit wel bedenkingen over deze pupkoper.

 Ad.2 Wettelijke aansprakelijkheid.

Wettelijk gezien houdt deze term in dat andermans schade volgens de wet jouw schuld is………..

Wanneer kun je volgens de wet aansprakelijk gesteld worden:

 • Een wanprestatie is wanneer een verbintenis niet of gedeeltelijk niet wordt nagekomen. Wanneer niet voldaan wordt aan de verplichting, er wordt niet gedaan wat is afgesproken……… Bijvoorbeeld de fokker heeft een pup toegezegd en levert de pup niet. Dit kan zijn middels een bericht, whatsapp of een getekende overeenkomst…………let wel ook de pupkoper dient transparant te zijn en de fokker te voorzien van eerlijke informatie.
 • Onrechtmatige daad. Uitgangspunt hierin is dat iedereen zijn eigen schade dient te betalen. Een onrechtmatige daad moet aan de dader toe te rekenen zijn. Men kijkt tevens of dit voorkomen had kunnen worden. Als een fokker met een ouderdier fokt welke lijder is van een erfelijke ziekte en de pups van dit ouderdier wordt ziek dan kan men stellen dat er sprake is van een onrechtmatige daad. De fokker had kennis……en had dit kunnen voorkomen.
 • Gezondheidsonderzoeken ouderdieren = ras afhankelijk, ook uitslagen benoemen die niet zo positief zijn.
 • Vereniging Fok Reglement. Indien de fokker is aangesloten bij een vereniging dan heeft hij zich te houden aan het VFR die door deze vereniging is opgesteld.

 a. Koopovereenkomst

In Nederland bestaat een soort van contractvrijheid. Dat betekend dat een ieder in principe vrij is om de omvang en de voorwaarden van een koopovereenkomst te bepalen………Dit moet dan wel redelijk en billijk zijn.

In de wet staat nergens vermeld waaraan een koopovereenkomst dient te voldoen. De een heeft een uitgebreid contract terwijl de ander 1 A4tje heeft…….

Waarom is het hebben van een koopovereenkomst van belang.

 • In een koopovereenkomst kun je bepaalde aansprakelijkheid uitsluiten. Denk hierbij aan een val van de pup van de trap of van de bank. Als de pup hierdoor letsel oploopt dan kun je de fokker hiervoor niet aansprakelijk stellen. Of wat te denken van de pup teveel beweging geven of rare sprongen laten maken die niet goed zijn voor de ontwikkeling van het skelet. Hier dien je als pupkoper je verantwoordelijkheid in te nemen.
 • Garantie: Tot in hoeverre kun je garantie geven dat de pup die jij als fokker verkoopt voor 100% gezond is en dat ook heel zijn leven blijft. Deze garantie kan een fokker  een pupkoper  nooit geven.  Zoals mensen ziek worden en een bezoek brengen aan de huisarts of ziekenhuis zo kan een pup/hond ook een bezoek moeten brengen aan de dierenarts, een specialist of universitaire dierenkliniek.
 • Aanbetaling: Bij het vragen van een aanbetaling dien je te leveren……….
 • In het koopcontract kun je een ontbindingclausule opnemen………..de koop van de pup kan dan onder bepaalde omstandigheden worden ontbonden.
 • Toch niet aan die koper……….

Sommige fokkers vinden het fijn om met een voorlopig koopcontract en aanbetaling te werken. Het geeft hen een zekere mate van zekerheid dat de pup verkocht is en de pupkoper heeft de zekerheid dat  hij/zij een pup gekocht heeft.

Mocht de pupkoper alsnog afzien van de koop dan gaat de aanbetaling naar de fokker en dit staat als dusdanig in de voorlopige koopovereenkomst vermeld .

Maar wat doe je als er onverwachte omstandigheden ontstaan bij de pupkoper………laat je de pupkoper dan kost wat kost de pup afnemen……geef je de aanbetaling terug met een schrijven ongedaanmaking van verplichting tot nakoming van betaling?

Let op: Het meegeven of mailen van de (voorlopige)koopovereenkomst kan de pupkoper zien als daadwerkelijk koop van de pup ook al heb jij dat nog niet toegezegd. Wees hier derhalve voorzichtig mee.

Het woord potentiële kan je dan juridisch gezien al weglaten. De pupkoper gaat er dan al vaak van uit dat hij de pup kan kopen en jij als fokker/verkoper dient dan hieraan te voldoen!! Geef deze alleen mee of ter inzage als je zeker bent dat je aan deze pupkoper een pup wenst te verkopen.

Op 1 dag: Geef je de koopovereenkomst op de dag van verkoop, ontvang je het volledige aankoopbedrag en overhandig je de pup…….neem dan de tijd om alles goed door te nemen en te bespreken en vraag regelmatig of alles duidelijk is. Stel tevens de vraag: “Is alles duidelijk en heeft u nog vragen?, mochten er nog vragen zijn dan stel ze gerust ook op een later tijdstip.”

Tip: Maak een handleiding met informatie over de hond. Informatie over bijvoorbeeld:” de pup, de jonge hond, de oudere hond, de ontwikkeling, het ras, ziektes, inentingen/titeren, voeding, benchtraining, socialiseren, de eerste dag, groeipijn, gezondheid, castratie, ontwormen etc., en voeg deze als bijlage bij de verkoopovereenkomst.

Disclaimer:In je mail kan je als disclaimer vermelden dat, het plaatsen op een wachtlijst/puplijst/geïnteresseerde lijst dat daar geen rechten en plichten aan verbonden kunnen worden voor het verkrijgen van een pup.

De pupkoper kan dan geen aanspraak maken op een pup. De pupkoper kan dan pas aanspraak maken op de pup indien deze is toegezegd en anders bij de daadwerkelijke overdracht, na volledige betaling en na overhandigen van het overschrijvingsbewijs met stamboom.

 b. Gezondheidsuitslagen

De gezondheid van de ouderdieren kun je in de koopovereenkomst vermelden. Een kopie van deze uitslagen voeg je bij het koopovereenkomst en worden vermeld als bijlagen.

Mocht je deze niet mee willen geven en alleen ter inzage geven aan de pupkoper, zorg dan dat de pupkoper een document ondertekend waarin aangegeven wordt dat hij kennis heeft genomen van de gezondheidsuitslagen van de ouderdieren. Dit kan in een kort en bondig A4tje worden vermeldt. Voeg dit tevens bij je verkoopovereenkomst.

Fraude: Er kan gefraudeerd worden met uitslagen van gezondheidsonderzoeken. Er is zelfs sprake dat er dierenartsen zijn die frauderen.

Ga naar de juiste dierenarts, een dierenarts die je vertrouwt en waar je zeker van weet dat die zich niet inlaat met zulke praktijken. Want let wel een dierenarts die fraude pleegt zet zijn baan op het spel……..het kan hem/haar zijn baan kosten!!!

Sommige geven zelfs aan om een bepaalde uitslag niet door te sturen naar de Raad van Beheer….Waarom niet? Wees hierin juist open, zeker als je het ras wenst te verbeteren. Wees transparant!!

c. Wat kun je niet in een koopovereenkomst opnemen:

 • Verplichtingen bij doorverkoop van de hond. Bijvoorbeeld dat de pupeigenaar de hond niet mag door verkopen. Je kunt ze hooguit adviseren om terug contact met jou op te nemen en dat jij als fokker bereid bent om te bemiddelen of dat jij als fokker de hond ter herplaatsing aanbiedt.
 • Verplichtingen van het voer. Het staat een ieder vrij welk voer de pupkoper kiest voor hun pup. Jij als fokker kan ze alleen adviseren. Er zijn heel wat goede merken voer op de markt en dit geldt voor zowel brokken als voor KVV( Mijn belangrijkste punt is dat ik hoop dat de pupkopers kwalitatief goed voer geven aan de pup en geen goedkoop alternatief waar niet de juiste voedingsstoffen in verwerkt zijn. Want laten wij eerlijk zijn de prijs moet ergens vandaan komen.)
 • Verplichtingen van je woonsituatie als ook de woonruimte. Je hebt niets te zeggen over de woonruimte van de pupkoper. Je kunt hooguit als fokker zelf selecteren om je pup niet te plaatsen bij een potentiele pupkoper indien deze woonachtig is in een flat van drie hoog zonder lift.
 • Diverse uitsluitingen van aansprakelijkheid en garantie.

d. Voorlopige koopovereenkomst en aanbetaling

Sommige fokkers werken met een voorlopige koopovereenkomst en een aanbetaling. Een aanbetaling kan gevraagd worden tot maximaal de helft van de daadwerkelijk koopsom van de pup.

 e. Ontbinding van de voorlopige koopovereenkomst

In de voorlopige koopovereenkomst kan een clausule opgenomen worden welke zorg kan dragen voor ontbinding van deze overeenkomst met een daarvoor geldige redenen welke middels aangetekend schrijven aan de potentiele pupkoper kenbaar wordt gemaakt. Geen geldige redenen is dat jij bijvoorbeeld deze persoon niet mag en afziet van de verkoop. Een geldige reden zou kunnen zijn als een potentiele pupkoper belangrijke informatie heeft achtergehouden welke van belang zou kunnen zijn voor de fokker.

Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht.

Titel 5. Overeenkomsten in het algemeen.

Afdeling 5. Wederkerige overeenkomsten.

Artikel 265 

Lid 1. Iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verbintenissen geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Lid 2. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de schuldenaar in verzuim is.

 Artikel 271

Een ontbinding bevrijdt de partijen van de daardoor getroffen verbintenissen. Voor zover deze reeds zijn nagekomen, blijft de rechtsgrond voor deze nakoming in stand, maar ontstaat voor partijen een verbintenis tot ongedaanmaking van de reeds door hen ontvangen prestaties.

Om gebruik te maken van de ontbindingsclausule dien je zwaarwegende gronden te hebben. Mocht je het contract willen ontbinden dan dien je een aangetekend schrijven  met reden omkleed te richten aan de pupkoper.

Na ontbinding van de koopovereenkomst ga je tevens een verbintenis aan van ongedaanmaking van de reeds gemaakte afspraak tot betaling van de overige gelden. Dat houdt in dat het bedrag dat nog ten goede komt van de fokker bij levering van de pup niet betaald dient te worden. De reeds betaalde aanbetaling moet dan zo spoedig mogelijk overgemaakt worden aan de pupkoper. De pup wordt dan uiteraard niet geleverd en dient als dusdanig vermeld en goed omschreven te worden.

f. Het ondertekenen

Laat onder iedere bladzijde van ieder contract of document een paraaf neerzetten. Aan het einde van deze documenten/contracten/overeenkomsten plaats je een handtekening met opmerking in eigen geschreven schrift:” gelezen en goedgekeurd”.

Ad.3 Wat te doen bij een claim.

De claims die ingediend worden lopen in bedragen uiteen.

Wat je het beste kunt doen als een claim ingediend wordt op grond van aansprakelijkheid.

 • Blijf te allen tijde netjes en rustig, laat je niet meeslepen in emoties.
 • Overeenkomst ontbinden of een schadevergoeding.
 • De koper dient zich tijdig te melden met de schade.

En wat nu als er geclaimd wordt: Informatie en bewijzen verzamelen, waaronder alle correspondentie. Aan correspondentie denk dan aan Facebook post, Whatsapp, mails, messenger

De hoogste claim die ingediend werd was een bedrag van €50.000. De advocaat van de tegenpartij had echter de fout gemaakt om niet alle informatie door te geven waar hij volgens de orde van advocaten wel toe verplicht was. Op dat moment kun je een klacht indienen bij de orde van advocaten, tuchtrechtcollege.

De meeste claims die bij de rechtbanken ingediend worden, worden veelal door pupkopers gedaan van grote rassen. 

a. Materiële en immateriële schade

 Bij schade wordt altijd onderscheidt gemaakt tussen materiële en immateriële schade.

Maar wat is dat nu?

Materiële schade:Is vaak direct in geld uit te drukken. Je kunt hierbij denken aan:” auto’s, motoren, fiets, brommer, bril, kleding, schoeisel, medische kosten, minder inkomsten etc. En daar valt je hond ook onder.

Immateriële schade: Is schade die niet meteen in geld uit te drukken is. Dit wordt meestal veroorzaakt door verdriet, emotionele schade, psychische schade, de pijn en het verlies van je dierbare viervoeter in deze.  Dit wordt ook wel smartengeld genoemd.

b. Communicatie

Een tip waar ik zelf ook altijd achter zal staan: Ga te allen tijde met elkaar in gesprek. Veelal kunnen de partijen in alle redelijkheid tot een oplossing komen. Met goede communicatie daar staat en valt alles mee. Ga niet met elkaar in gesprek wanneer de gemoederen te verhit zijn. Doe even een pas op de plaats en kom dan alsnog terug op het issue. Mochten de emoties te hoog oplopen schakel dan eventueel een neutrale tussenpersoon in.

Mocht je gezamenlijk een afspraak gemaakt hebben  tracht deze dan schriftelijk vast te leggen.

Je kunt dan starten met………in goed overleg zijn wij tot de navolgende afspraken gekomen: benoem de afspraken kort en bondig en voor een ieder duidelijk zodat deze niet op velerlei manieren te interpreteren zijn.

Tracht tot een acceptabele schikking te komen waar beide partijen zich in kunnen vinden.

Belangrijk: Blijf in gesprek met elkaar, blijf communiceren, voorkom een situatie van ja maar hij zei, nee maar jij zei…………….of een situatie dat het jouw woord wordt tegen het zijne.

Tip:Maak een optelsom wat het je kan gaan kosten indien de onderlinge communicatie niet vlot……het kan je een hoop geld gaan kosten indien je na de onderlinge communicatie genoodzaakt voelt om de volgende stap te zetten…….de noodzaak om over te gaan tot mediation of zelfs  een stap naar de rechtbank.

c. Mediation of conflictbemiddeling

Mocht je samen niet uit het ontstane issue komen dan kan eventueel overgegaan worden tot mediation of conflictbemiddeling. Mediation is interventie van een bemiddelaar, ook wel mediator genoemd,  tussen personen die een geschil hebben met elkaar en er zelf niet meer uit kunnen komen. De mediator tracht om partijen tot elkander te brengen zodat zij weer met elkander in gesprek gaan om zodoende onderling tot een oplossing te komen.

Een mediator wordt vaak ingeschakeld wanneer de communicatie tussen de partijen verstoord is. Laat het zover niet komen……..

Maak duidelijke afspraken wie wat betaalt in deze. Aan mediation zijn namelijk kosten verbonden. Dat wat bij de mediator besproken is, is eveneens rechtsgeldig.

Tip: Stel dit voor aan de tegenpartij indien de communicatie onderling niet meer gaat. Weigert de tegenpartij dan is dit tevens aan te tonen bij de rechtbank mocht het hiertoe komen. Niet antwoorden op een voorstel hierover is ook een antwoord en kan gezien worden als een weigering tot het komen van een pragmatische gezamenlijke oplossing.

Tracht tot een acceptabele schikking te komen waar beide partijen zich in kunnen vinden.

d. Advocaat of Jurist

Een Advocaat is een persoon die rechten gestudeerd heeft aan de universiteit. Een Jurist is een persoon die rechten gestudeerd heeft aan de hoge school. Een Advocaat is tevens jurist, maar niet iedere Jurist is Advocaat. Een jurist kan na haar opleiding aan de juridische hoge school haar Master behalen op de universiteit.

Een jurist voorziet je van juridisch advies en kan alleen in het kantongerecht een procedure voeren met een schadeclaim tot maximaal €25.000. Zoals ik hierboven vermeld heb kan je bij een kantongerecht ook zelf je zaak indienen.

Een advocaat vraagt per uur meer uurloon dan een Jurist. Kijk ook naar de mogelijkheden bij je rechtsbijstandsverzekering of vraag om advies bij het juridisch loket in jou woonrayon. Het kan zo maar zijn dat je in aanmerking komt voor een advocaat van onvermogen/pro-deo advocaat.

De gang naar de rechtbank is niet makkelijk en je belandt veelal in een emotionele rollercoaster.

Maar wanneer neem je nu wie in de arm. Ga sowieso naar een advocaat of jurist die gespecialiseerd en bekend is met het fokken van honden. Die weet waar ze over praten. Die de wetgeving hierin kent…..en niet alleen de wetten maar ook de jurisprudentie. 

Jurisprudentie zijn eerder gedane rechterlijk uitspraken. Het zijn uitspraken waarvan je geen wetsartikel in de wet kunt terugvinden en welke behoort tot de ongeschreven rechtsbronnen. Jurisprudentie kan in sommige rechtszaken als voorbeeld dienen. Sommige advocaten en juristen hopen in sommige zaken waar de wet geen duidelijkheid in geeft juist op jurisprudentie. In een volgende zaak kunnen zij dan hiernaar verwijzen.

e. Rechtsbijstandsverzekering

Aangesloten bij een rechtsbijstandverzekering en dit is meestal niet voor fokkers die bedrijfsmatig fokken. Je kunt een aparte clausule op laten nemen voor het hobbymatig fokken. Dit kan in goed overleg met je rechtsbijstandsverzekering.

Mocht je geen rechtsbijstandsverzekering hebben afgesloten dan kun je nagaan of je in aanmerking komt voor een pro-deo advocaat ook wel een advocaat van onvermogen genoemd. Je kunt hiervoor te raadde gaan bij een advocaat. Je jaarinkomen zal hierin leidend zijn alsook je gezinssamenstelling en het inkomen van je partner.

Bij het juridisch loket kun je een toevoeging aanvragen waardoor je korting krijgt.

De kosten van een gerechtelijke procedure kunnen hoog oplopen en is vaak een proces van een aantal jaren. Je komt in een emotionele rollercoaster terecht. Kijk wat het je waard is en wat niet en maak voor jezelf een weloverwogen en verstandige beslissing.

f. De rechter

Een langdurig traject is de weg naar de rechter…….maar of je dat zou willen moet je je toch afvragen. Een traject naar de rechtbank kan soms jaren in beslag nemen. Dit geldt voor beide partijen.

Een rechter zal in het algemeen ervan uit gaan dat een fokker bedrijfsmatig fokt. Mijn tip hierin is zorg dat je administratie zorgvuldig bijgehouden wordt zodat je te allen tijde kunt aantonen dat je niet bedrijfsmatig bezig bent maar hobbymatig.

Let wel en dat geldt voor alle partijen die met het rechtssysteem te maken krijgen, ook al ben je nog zo zeker van je zaak: Je kunt nooit inschatten wat de uitspraak van de rechter zal zijn. Naast de uitspraak heb je ook te maken met de kosten. Kosten van de juridische procedure die veelal voor eigenrekening komen. In een enkele situatie zal de rechter een uitspraak doen dat de tegenpartij in al de kosten zal moeten voorzien.

Een rechter zal kijken naar de koopovereenkomst en wat daarin opgenomen is. Is de koopovereenkomst alleen in het belang van de fokker dan zal deze met een veeg van tafel geveegd worden. Ook de goede punten die dan hierin vermeld worden komen dan te vervallen. De koopovereenkomst is daarmee nietig verklaart.

Een rechter kijkt naar wat redelijk en billijk is. Maar ook wat haalbaar is. Het indienen van een schadevergoeding die toren hoog is, is niet haalbaar………..waarom niet…….dan stopt binnen de kortste keren iedere fokker met het fokken van pups. Zelfs als pupkoper zou je dat niet moeten willen. Zeker als je de malafide hondenfokkers/handelaren/broodfokkers mede wilt bestrijden.

Let op: Ook een rechter kan adviseren om naar een mediator te gaan. Het is ook mogelijk om in de rechtbank tot gezamenlijke afspraken te komen.

Let op:Tegenwoordig zijn er uitspraken waarin je ziet dat de pupkoper minder in zijn gelijk gesteld wordt.

Let op:Er zijn inmiddels een aantal uitspraken waarin de rechter bepaalt heeft dat erfelijke aandoeningen die aantoonbaar ras specifiek  zijn behoren tot dat betreffende ras.

g. Verzamelen van bewijzen

Het verzamelen van bewijzen werkt altijd twee kanten op. De fokker als ook de pupkoper kan bewijzen verzamelen. Als je denkt dat dit wel meevalt dan kun je bedrogen uitkomen.

Ad. 4 Overige

a. Verzekering speciaal voor fokkers

Vanuit de zaal werd geopperd of er niet speciaal een verzekering is voor fokkers. Een verzekering die speciaal in het leven geroepen is/wordt voor als er een claim ingediend wordt.

Door de overige aanwezigen werd aangegeven dat zo ver bij hun bekend is, zo’n verzekering nog niet bestaat maar dat dit wel een optie zou moeten zijn. Soort gelijke verzekeringen zie je namelijk al bij bedrijven en bij diverse beroepen, waarom dan niet voor fokkers. Op deze wijze kunnen zij zich verzekeren en indekken.

Misschien een optie om verzekeringsmaatschappijen aan te schrijven en te vragen of zij een verzekering wensen op te zetten waarin dit mogelijk is………een soort van beroepsverzekering specifiek voor fokkers zowel hobbymatig als bedrijfsmatig.

b. Belasting

Indien je fokt en inkomsten hebt dan dien je dat in principe te vermelden op je aanslagbiljet, onder de noemer……..inkomsten uit nevenactiviteiten. De kosten zijn dan tevens aftrekbaar.

c. Gebruik wachtlijst/geïnteresseerde lijst

Er zijn fokkers die gebruik maken van een wachtlijst c.q lijst van geïnteresseerde. Geef duidelijk aan dat het plaatsen van een potentiele koper op een wachtlijst/geïnteresseerde lijst dat daar geen rechten en plichten aan kunnen worden ontleent om een pup te bekomen.

Je kunt ook duidelijk zijn dat zolang de pups bij jouw als fokker verblijven dat jij als fokker de eigenaar blijft van de pups tot op het moment van de daadwerkelijke overdracht: Het ophalen van de pup, overschrijven van het eigendomsbewijs en uiteraard na volledige betaling.

d. Dier en Recht

Ook dier en recht kwam even om de hoek kijken. Het valt hen op dat er minder rechtszaken komen, dit vanwege de koopovereenkomsten. Met een goede en juiste, al dan niet ras specifieke, koopovereenkomst kan een gang naar de rechtszaal vaak worden voorkomen.

Mijn Noot:

Een goede fokker zal er alles aan doen om een goede pup te fokken. Ook zij hebben het belang van de honden en het welzijn van de pups hoog in het vaandel staan. Fokkers houden ook pups aan om daarmee verder hun kennel uit te bouwen.

Zij kijken naar de gezondheid, de lijnen en trachten te achterhalen wat in de individuele lijn van ieder ouderdier aan erfelijke aandoeningen zit. Sluiten soms honden van de fok uit omwille van diverse redenen. Een reden zou kunnen zijn: Geen goede moederhond, het karakter, gezondheid, allergie en noem maar op.

Het is ook aan de pupkoper zelf om een goede fokker te selecteren. Als pupkoper dien je daarin ook je huiswerk te doen.

Een pup ziet er vaak aandoenlijk en liefelijk uit. De meeste pupkopers vallen dan als een blok voor de pup. Wat ook kan gebeuren is dat de pupkoper een pup wilt helpen…..redden…..en daardoor niet beseft  dat zij op deze wijze een minder goede of zelfs slechte fokker/broodfokker mede in stand houden.

Wat ook kan zijn is dat ieder ouderdier afzonderlijk heel goed is maar dat de combinatie onderling geen goede match is. Juist door met elkaar te communiceren kan de fokker ook in de toekomst een andere keuze maken.

Vergeet niet: Net als dat wij mensen ziek kunnen worden en naar de huisarts gaan, kan onze trouwe viervoeter ook ziek worden. Een bezoek aan de dierenarts is dan soms noodzakelijk en niet uit te sluiten. Doe wat je goeddunkt en handel in het belang van je pup/trouwe viervoeter.

Transparant zijn: Als fokker zijnde dien je zo transparant mogelijk naar de pupkoper te zijn. Als fokker mag je dat ook terug verwachten van de pupkoper.

Op welke manier de fokker de pup wenst te verkopen is geheel aan de fokker.

 • Met aanbetaling of zonder;
 • Met voorlopige koopovereenkomst of zonder.
 • Met een koopovereenkomst of zonder.
 • Op fokkersvoorwaarde.

“Let wel…….ieder fokker is zelf verantwoordelijk voor de keuze die zij maken in het selecteren van de ouderdieren. Ook ben je als fokker afhankelijk van de informatie die verstrekt of niet verstrekt wordt van de andere fokker. Een goede wel overwogen keuze kun je pas maken nadat alle partijen transparant zijn. “

 

© Copyright 2017- 2022 Myriam Arends.  

Alle rechten zijn voorbehouden aan de maker van deze website: La Torre Dell’Aquila.

Wij zijn lid van de Boxervrienden Nederland en de Boxervereniging BK München te Duitsland.