In dit door mij opgemaakte verslag zijn punten weergegeven die aangegeven zijn door de sprekers, door mij, maar ook door de aanwezigen in de zaal. Mijn noot is tevens als extra vermelding.

Mijn noot: Het is zeker niet de bedoeling om de lezer te onderwijzen, dat is gegeven aan scholen en opleidingen. Je doet hiermee wat jezelf wilt en belangrijk acht. Niemand legt jou hierin iets op. Mocht je een andere mening toegedaan zijn dan hetgeen hier in het verslag vermeld staat, dan is dat voor mij ook prima. Het kan ook zo zijn dat je hier net datgene uithaalt wat jij belangrijk acht. 

Dit is een algemeen en zo breed mogelijk verslag welke vanuit meerdere perspectieven wordt bekeken en is informatief bedoelt. 

De lezing werd georganiseerd door de organisatie dier en recht. De organisatie en locatie was prima geregeld. Er was voor thee en heerlijke cakejes gezorgd.

Ed Gubbels

Ir. Ed. J. Gubbels, geneticus en fokkerijspecialist, populatiegeneticus wie al een tiental jaren aandacht vraagt voor de manier waarop er gefokt wordt.

Verantwoord fokken:

Volgens Ed Gubbels zijn de hondenrassen al sinds de jaren 80/90 ziek. En ja ook ons ras de boxer hoort daarbij. Maar de minst gezonde rassen waren toch wel de Duitse herder en de Toller. Verder werden ook genoemd Drentsche Patrijs, Labra-doodle, Golden Retriever, Boerboel, Duitse dog en de Border Collie.

Mijn Noot: Er zijn ook rassen die goed aan de wegtimmeren om hun ras qua gezondheid te verbeteren. De Boerboel heeft middels het gebruik van een databank de epilepsie in het ras goed onder controle. De raad van beheer is inmiddels ver met het invoeren van een databank en het werken met een normenmatrix. Klik hier voor het fokken met de normenmatrix bij de Raad van Beheer.

De kern van ‘fokken’ is het kiezen van de ouderdieren die de erfelijke samenstelling van de volgende generatie gaan bepalen. Volgens hem hebben de fokkers geen aandacht voor de toekomst op langere termijn. En richten zij zich uitsluitend op de eigen fokdieren.

Ed Gubbels benoemde vooral de vitaliteit die bij elk ras achteruit gaat welke met name veroorzaakt wordt door inteelt of zoals hij zegt wat door de fokker met een mooi woord “lijnteelt” wordt genoemd.
In elke gesloten populatie, het raszuiver fokken binnen 1 ras, gaat de inteelt omhoog.

Inteelt:

Door verwante dieren onderling te paren wordt de kans vergroot dat er erfelijke kenmerken worden “vastgelegd” en de nakomelingen fokzuiver worden voor de kenmerken die beide ouders dragen.

Inteelt is een uiterst “bot” fokkerijinstrument: waar we verwante dieren onderling paren om gewenste kenmerken “vast te leggen” (fokzuiver te maken”, creëren we eenzelfde fokzuiverheid voor alle kenmerken. Inteelt veroorzaakt voor al de 25.000 genenparen van het dier. Er ontstaat daarmee ook fokzuiverheid voor allerlei ongewenste kenmerken en er ontstaat ongewenste fokzuiverheid voor de vele duizenden nuttige genenparen.

De gebreken komen pas vaak drie generaties later tevoorschijn. De gevolgen die dat met zich meebrengt zijn met name de achteruitgang van de vitaliteit zoals:
• De achteruitgang van de vruchtbaarheid;
• Kleinere nesten;
• Het meer moeite hebben met dekken;
• Meer moeite met het op een natuurlijke manier van bevallen;
• Minder zorg voor de pups door de moederhond;
• Grotere pup sterfte;
• Verhoogde ziektegevoeligheid door verminderde weerstand;
• Verkorte levensduur van de hond;
• Toenemende angst en nervositeit van de hond, schrikken zonder herstel.

Deze punten worden ook wel inteeltdepressie genoemd. Volgens hem was dat een teken om dan niet meer verder te gaan met deze genen. De natuur grijpt dan in. Maar fokkers gaan dan toch door met deze lijnen.

Erfelijke aandoeningen kun je niet geheel voorkomen maar wel beperken. Deze behoren nu eenmaal bij het leven, wij kunnen echter wel bepalen in welke maten deze voorkomen.

Focus op individuen:

Sportfokkers willen vooral “mooie” dieren fokken, mooier dan die van hun collega’s en dus is iedereen druk doende met zijn eigen geïsoleerde inteeltlijntje. Ze beseffen nauwelijks dat hun fokkertje geen enkele toekomst heeft als dat niet wordt “ingebed” in een ruime genenpoule met voldoende genetische variatie.

Wie is verantwoordelijk voor het welzijn van onze hond:

• De fokker;
• De rasvereniging;
• De raad van beheer, geven stambomen uit ook aan honden die ziek zijn, of geven stambomen waarin gefokt wordt met een hoog inteeltcoëfficient;
• De overheid, sinds 2014 is er een wet waarin staat dat de fokker er alles aan gedaan moet hebben om gezond te fokken. Artikel 3.4 besluit houders van dieren.
• De pupkoper. Denkt vaak niet aan de gezondheid van de pup maar kijkt teveel naar het schattige van de pup. Pupkoper dient kritischer te kijken en meer verantwoordelijkheid te nemen aangaande de pup en de koop daarvan.

Het komt er op neer dat wij allemaal verantwoordelijk zijn echter is de fokker degene die bepaalt wat er gefokt wordt en volgens Ed Gubbels daarom het meeste verantwoordelijk. Maar ook de rasvereniging omdat zij hun verantwoordelijkheid niet nemen en veel gezondheidsproblemen onder het vloerkleed schuiven. Maar het probleem kan ook liggen door de versnippering binnen het ras.

Artikel 3.4 besluit houders van dieren.

Besluit “houders van dieren” sinds juli 2014.

1. Het is verboden te fokken met gezelschapsdieren op een wijze waarop het welzijn en de gezondheid van het ouderdier of de nakomelingen wordt benadeeld.
2. In ieder geval wordt bij het fokken, bedoeld in het eerste lid, voor zover mogelijk voorkomen dat:
a. ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen;
b. uiterlijke kenmerken worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen die schadelijke gevolgen hebben voor welzijn of gezondheid van de dieren;
c. ernstige gedragsafwijkingen worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen;
d. voortplanting op onnatuurlijke wijze plaatsvindt;
e. het aantal nesten of nakomelingen dat een gezelschapsdier krijgt de gezondheid of het welzijn van dat dier of de nakomelingen benadeelt.
3. Een hond krijgt binnen een aaneengesloten periode van twaalf maanden ten hoogste één nest.
4. Een kat krijgt binnen een aaneengesloten periode van twaalf maanden ten hoogste twee nesten of ten hoogste drie nesten in een aaneengesloten periode van vierentwintig maanden.
5. Op het fokken van paarden (inclusief pony’s) en ezels die anders dan voor landbouwdoeleinden worden gehouden, zijn het eerste en tweede lid, met uitzondering van het tweede lid, onder d, van toepassing.

Ook wettelijk verantwoordelijk: Voorheen was er sprake van consumentenkoop: het ging om de deugdelijkheid van het “product”. De producent moest vergoeden of vervangen, de nier-beroepsmatige fokker ging vaak vrijuit. Er is al sprake van verschuiving in de jurisprudentie, de “emotionele waarde” wordt steeds vaker erkend. Met de nieuwe regelgeving wordt de fokker aangesproken op de voorzorgen die hij in acht nam.

De reu:

Binnen een ras wordt teveel dezelfde dekreu gebruikt waardoor er minder diversiteit in het ras voorkomt. Dit heeft als gevolg meer inteelt.
Door de concurrentie zijn veel reuen niet bereikbaar waardoor telkens dezelfde reu gebruikt wordt om een teef te dekken. Hierdoor wordt de genenpoule te klein en ook de diversiteit.

Shows:

Het showen van je hond wordt te vaak als onderdeel van de fok gezien. Echter is dit een verkeerd uitgangspunt. Let wel showen met je hond is leuk maar juist doordat alleen de honden met een uitmuntend of zeer goed in aanmerking mogen komen voor de fokkerij worden daardoor juist teveel goede honden uitgesloten van de fok. Er zijn namelijk genoeg fokkers die niets geven om shows en daardoor hun goede hond niet showen waardoor de diversiteit binnen het ras kleiner wordt. (kritische noot: een fokgeschiktheidsverklaring zou dan ook voldoende moeten zijn).

Keurmeesters moeten kritischer zijn en honden die niet gezond zijn afkeuren. Honden die niet soepel lopen, geen gesloten fontanel hebben, gekoeld moeten worden, amper kunnen lopen of een te scheve rug hebben, snurken of kortademig zijn behoren niet op een show thuis.

Wat moeten wij volgens hem doen:

• Stamboeken moeten open, andere rassen inkruisen, outcross voor meer diversiteit;
• Outcross; Bij het inkruisen van de volgende generatie komt het oorspronkelijke karakter en uiterlijk van het ras weer terug;
• Het gaat om de gezondheid en niet om het uiterlijk;
• Er moet gekeken worden naar broers, zussen van de fokdieren en de nakomelingen als die er al zijn.;
• Fokdoel verbreden, terug naar rasdefinitie;
• Gezondheid eerste prioriteit;
• Karikaturale fenotypen uitbannen;
• Inteelt waar mogelijk vermijden;
• Erfelijke variatie behouden;
• Negatieve selectie ipv positieve selectie;
• Verbeteren via compensatieparingen.

Cupidog

De flyer van cupidog: Heb je een gezonde vriendelijke hond? Zou je het leuk vinden als je hond pups krijgt? Dan zijn wij op zoek naar jou en jouw hond!

Een flyer waar je vraagtekens bij zou moeten stellen……..

In de zaal waren voor mij duidelijk een aantal leden van cupidog aanwezig welke zich verspreidt hadden onder de hondenliefhebbers, in het algemeen fokkers van een geliefdras.

Met de antwoorden en de ooo’s en aaaa’s uit de zaal bevestigde zij alleen hetgeen Cupidog vertelde waardoor het voor mij vrij snel duidelijk was dat er een mind-fuck game werd gespeeld. Een psychologisch spel…….mede om de bezoekers te beïnvloeden om achter de denkwijze van cupidog te gaan staan. Een enkeling durfde hiertegen in te gaan maar werden snel terecht gewezen. Een kritische noot van bezoekers uit de zaal werd niet gewaardeerd en rap in de kiem gesmoord. Dan kun je je gedegen afvragen waarom???

Ook op de Facebookpagina van Cupidog worden fokkers welke vraagtekens hebben bij de manier waarop Cupidog te werk gaat geblokkeerd en de berichten worden verwijderd.

Waarom is Cupidog in het leven geroepen?

Cupidog is een organisatie welke zegt meer verantwoord te willen gaan fokken juist door rassen met elkaar te gaan kruisen volgens de cirkel van Parker. Honden worden gekruist met honden welke niet in dezelfde kleur van de cirkel thuishoren. Heb je geen stamboomhond dan wordt je ingedeeld bij het ras waar ze het meeste op lijken. Echter kun je je dan afvragen of datgene wat deze organisatie voor ogen heeft verantwoord en gezond fokken is?? Zoals zij vertellen willen zij;
• De korte stompe poten voorkomen;
• Hoofdpijnen bij bijvoorbeeld de chihuahua voorkomen
• BOS bij kortsnuiten verhelpen;
• De malafide hondenhandel tegengaan;
• Maar ook epilepsie en HD voorkomen;
• Genepoule vergroten.

Dit willen zij doen door grotere genetische diversiteit en het verkleinen van erfelijke aandoeningen. (Kritische noot: Dit kan toch ook binnen het ras door de genenpoel te vergroten en opzoek te gaan naar founders en door niet met zijn allen achter dezelfde dekreu aan te rennen).

Onder gezond fokken daar verstaan zij onder dat er geen onderzoeken nodig zijn. Geen HD, spondylose, oogonderzoeken, elleboogonderzoek, hartonderzoek of wat dies meer zegt om een gezond ras te verkrijgen.

Noot: Cupidog bestaat niet meer….. Er waren te weinig fokkers die zich aanmelden. Cupidog is overgenomen door twee andere organisaties. 

Screening volgens de visie van cupidog:

• Een gezondheidsverklaring van de dierenarts inclusief ziektegeschiedenis;
• Eigenaar dient een vragenlijst in te vullen;
• Cupidogcommissie: keuringgegevens eventueel wanneer die aanwezig zijn, maar niet noodzakelijk en controlematch volgens de cirkel van Parker.
• En eventueel een DNA onderzoek, (kritische noot: lees het goed een eventuele DNA onderzoek, dus geen absoluut zoals tegenwoordig gebruikelijk is en afgenomen wordt bij, stamboomhonden, de ouderdieren en pups.)
• Zij geven ondersteuning kiezen juiste reu, informatie dracht, socialisatiepups, certificaat, koopcontract, verkoopadvies.

Na de lezing van Cupidog kan ik zeggen dat ik absoluut geen voorstander ben van hetgeen zij pretenderen te zijn en waar zij voor staan. Ik kan mij totaal niet verenigen met hun ziens- en denkwijzen. Dit heeft niets te maken met het verbreden van de genenpoule en fokken op gezondheid. Ze zeggen niets te verdienen maar vragen €65 per hond. Op deze wijze vind ik het toch meer in de richting van een verkapte malafide hondenhandelaar gaan.

Juist omdat wij als fokkers zo gezond mogelijke honden trachten te verkrijgen door gezondheidstesten te laten doen hoe kunnen zij dan in hemelsnaam verantwoord bezig zijn.

Wat mij ook enigszins verbaast is dat zij erfelijke ziektes trachten te voorkomen in de rassen, maar vergeten te vermelden dat wanneer je de ene erfelijke ziekte tracht te voorkomen dat je een andere erfelijke ziekte juist kunt creëren door twee verschillende rassen met elkaar te kruisen. Wat bij de boxer niet voorkomt en als je de boxer kruist met een Welsch Corgi en daar eveneens een bepaalde erfelijke aandoening niet voorkomt, er wel andere erfelijke aandoeningen tevoorschijn kunnen komen. Dit die in ieder afzonderlijk ras niet voorkomt maar zij wel het gen met zich mee kunnen dragen.

Oohja dat werd later enigszins bijgesteld, want tja de nieuwe erfelijke aandoening komen pas tevoorschijn wanneer je drie generaties verder bent en doorfokt met de F1, de eerste kruising. Eeeehuuuuuh duhhhh, dan kun je toch beter je eigen ras verbeteren en zorgen dat deze gezonder wordt!!! Dan is het vergroten van de genenpoule bij het inkruisen met andere rassen meteen verdwenen als er andere erfelijke ziekten tevoorschijn komen …..

“Wat mij betreft vind ik Cupidog een no-go….beter de rashonden gezonder zien te krijgen en te behouden, met hun specifieke eigenschappen. Zij zijn daar niet voor niets op geselecteerd.”

Wanneer de vraag gesteld wordt hoe het zit met HD: Zeker wanneer hier niet op getest wordt??? Ze gebruiken volgens hun zeggen genetisch gezien andere honden en HD is maar voor slechts 20% erfelijk. Dus niet noodzakelijk om hierop te testen. Ja het is mij ook bekend dat er andere factoren mee kunnen spelen bij HD zoals het traplopen, gladde vloeren rare sprongen laten maken etc. Maar niet laten testen op HD vind ik ook niet kunnen en is een no go…….. Hoe zit het dan met honden die als zij getest zouden zijn op HD D. Cupidog zou dan hier mee fokken, en wat als beide ouderdieren dan HD D hebben, dat zien zij dan niet als het grootste probleem….. waarom dan niet: omdat HD voor maar 20% erfelijk is….

Mijn noot: 2019………Intussen een aantal lezingen en seminars verder en met name van een kenner zijnde dierenarts De heer Kranendonk welke toch duidelijk aangeeft waar je voor zou moeten kiezen……een hond met HD D en een geweldig lief en mooi karakter of een hond met HD-A en met een rotkarakter en waar de bouw van de hond ook niet klopt. Hij ziet dan het probleem niet om te fokken met een hond welke HD-D heeft. Tenslotte de nakomelingen krijgen zeker ook niet allemaal HD-D, sterker nog zij kunnen zelfs gewone mooie goede heupen krijgen …….. een HD-A. Waarom dan honden met HD-D uitsluiten!!!! Dat zet je toch aan het denken…….wat is dan belangrijk en wat niet.

© Copyright 2017- 2022 Myriam Arends.  

Alle rechten zijn voorbehouden aan de maker van deze website: La Torre Dell’Aquila.

Wij zijn lid van de Boxervrienden Nederland en de Boxervereniging BK München te Duitsland.